Homepage Goudse Politiek Laatste wijziging: 25 Maart 2011


Wordt Westergouwe een nieuw debacle?
Is het nodig? Wat levert het op? Wat kost het?

De manier waarop het pad van het plan Westergouwe wordt doorlopen heeft iets knulligs. "We riepen dat we het zouden gaan bouwen, dus gaan we het bouwen, koste wat kost." Aldus de gemeente Gouda.
Bij andere plannen is het college van Gouda minder betrouwbaar: De zuidelijke toegang, ofwel de Havensluis was ook een ferm besluit, maar dat besluit werd al tijdens de formatie van dit college "in principe" onderuit gehaald.
Het Nonnenwater was 8 jaar lang een onlosmakelijk onderdeel van het project Bolwerk. De belofte van 3 opeenvolgende colleges, werd toch doorbroken. Waarom? Omdat de tegenvallende kosten (slechte planning?) van de bodemsanering op het Bolwerk betaald moest worden. Eerst "sneeky het" plan in twee delen splitsen en vervolgens één deel niet doen, maar wel de gereserveerde gelden benutten voor financiering van de tegenvallers (zonder de raad te informeren).
Van de Consortiumstudie "Hollandse Waterstad" (kosten ruim 900.000 Euro, waarvan 300.000 rijkssubsidie) mocht geen eindrapport komen omdat dan de noodzaak tot restauraties etc. te hard zichtbaar zouden worden. Nu moet het alsnog gebeuren bijvoorbeeld om te voorkomen dat "de uiterste brug" instort. (te laat en daardoor te duur)
Samengevat de gemeente Gouda is een onbetrouwbare partner.

Waarom in het ene geval wel woord houden en in het andere geval niet? Dat heeft volgens mij iets met het risico te maken.

Stelling 1:
"De aantrekkelijkheid van een plan wordt voor een college groter
naarmate er meer risico's aan kleven"


Terwijl iedereen weet dat hoe groter het plan is, des te groter de ricico's zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de aanleg van de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam, De Betuwelijn, De HSL en in Gouda de bebouwing van de spoorzone en ga zo maar door.
Er is nog een tweede stelling die met de omvang van een plan te maken heeft:

Stelling 2:
"Plannen die qua omvang groter zijn dan de jaarbegroting van de organiserende overheid,
hebben de neiging onbeheersbaar te worden."


Hierbij is het niet niet belangrijk of de organiserende instantie alles moet betalen of niet. Het gaat louter om de financiële omvang. Kennelijk is de betreffende overheid niet uitgerust met voldoende deskundigheid om een project van die omvang foutloos te runnen.

Maar ja, Wethouders willen iets tastbaars achterlaten en een gemeentelijk verlies komt pas (veel te) laat aan het licht en meestal pas in een volgende collegeperiode. Dan heeft iedereen weer schone handen en de verliezen worden via verhoogde gemeentelijke belastingen wel betaald of andere noodzakelijke investeringen worden domweg niet gedaan. Failliet gaan is er niet bij.

Ik durf te voorsspellen dat het gat van Bloemendaal nog zal verbleken bij het verdronken land van Westergouwe. Niet omdat het technisch niet haalbaar zou zijn, maar omdat er te weinig klanten zijn, waarschijnlijk niet alle noodzakelijke voorzieningen (waaronder een sluisje voor de boten) zijn begroot en de inschatting van kosten op dit moment (in het zicht van een beslissing) bewust (te) laag worden ingeschat. Dat zijn immers gangbare gebruiken in de politiek, wanneer je iets wil doordrukken.

Na "Optima forma" is bovendien een belangrijk deel van de deskundige ambtenaren weggegaan, naar elders in de Randstad.

Kijk naar het filmpje.......
WESTERGOUWE IS EEN GOKJE?

Kopieer onderstaande petitie, onderteken deze en stuur hem in naar het college van burgemeester en wethouders en de raad.
Dat gaat als volgt:
Adres griffier van de raad: mevr. Beatrijs Lubbers postbus 1086
2800 BB Gouda

Geachte mevrouw Lubbers,
wilt u zo vriendelijk zijn bijgaande petitie aan de raadsleden en de leden van het college kenbaar te maken.
Hoogachtend,

"...plaats hier uw handtekening..."


PETITIE

Geacht College van Burgemeester en Wethouders
Geachte gemeenteraadsleden,
Betreft: Petitie opschorten voorbereiding Westergouwe
Datum: 14 maart 2011


Bij wijze van deze petitie dringt het Comité Burgerinitiatief Westergouwe Hhooo!, mede namens een aantal maatschappelijke partijen en verontruste burgers, er bij u op aan om de voorbereiding van Westergouwe, met name de voorbelasting (het opbrengen van grote hoeveelheden zand in de polder), voor de duur van een jaar op te schorten.
Onze petitie komt voort uit de verontrusting dat de gemeenteraad (de SP en Gouda Positief uitgezonderd) voor wat de voorbereiding van de aanleg en bouw van Westergouwe betreft een koers vaart die sterk afwijkt van wat de Goudse bevolking wil. Wij vinden dan ook dat de gemeenteraad en het College van B&W de morele plicht hebben om te grondig te toetsen of zij beslissingen nemen die nog binnen het mandaat passen dat de Goudse kiezer hen verleden jaar verleend heeft. Hangende deze toetsing mag het gemeentebestuur geen grondwerkzaamheden laten verrichten die onomkeerbaar zijn.
Opschorting van de voorbereiding van Westergouwe en toetsing van de mening van de Goudse bevolking vinden wij nodig om de volgende redenen:
- gezien de malaise in de bouw en in de huizenverkoop zal de aanleg van Westergouwe de gemeente Gouda de komende decennia financieel als een molensteen om de nek gaan hangen. Ook wij als burgers zullen daardoor fors getroffen gaan worden. Enorme verhogingen van de gemeentelijke belastingen dan wel via draconische bezuinigingen en de daarmee gepaard gaande afbraak van essentiële voorzieningen dreigen. Als dat gebeurt vanwege een prestigeproject van het gemeentebestuur waar de modale Goudse burger niet om gevraagd heeft, is dat extra zuur;
- het staat absoluut niet vast dat de locale woningmarkt behoefte heeft aan 3000 – 4000 nieuwe woningen. De zandvlakte van Middenwillens achter station Goverwelle, waar de projectontwikkelaar de geplande woningen niet verkocht kreeg, spreekt boekdelen;
- het nu nog open, aantrekkelijke, groene landschap met diverse kwetsbare soorten flora en fauna is te waardevol om lichtvaardig onder een dikke laag zand te stoppen ten behoeve van een project dat mogelijk halverwege gestaakt moet worden door een opeenstapeling van financiële fiasco’s;
- Westergouwe is verkeerskundig slecht ontsloten en zal veelvuldige verkeersinfarcten gaan veroorzaken. Daarvan zullen zowel het Goudse verkeer als dat uit de Krimpenerwaard (via de toekomstige Zuidwestelijke randweg) als dat van onze Moordrechtse buren grote hinder van gaan ondervinden;
- er wordt door diverse experts over de waterstaatkundige situatie en het overstromingsrisico van Westergouwe nog steeds verschillend gedacht. Het blijft immers een onderdeel van de Zuidplas, de diepst gelegen polder van Nederland;
- het is waarschijnlijk dat de provincie Zuid-Holland de fusie van Gouda met Waddinxveen toch doorzet. In Waddinxveen staat ook een grootschalig nieuwbouwproject van regionale betekenis gepland dat onder veel gunstiger omstandigheden gerealiseerd kan worden dan in Westergouwe.
Deze petitie dienen wij nu reeds bij u in. Uit de adhesiebetuigingen die u de komende tijd, getekend en wel, zult ontvangen, zal blijken hoe en in welke mate de door ons verwoorde verontrusting blijkt te leven onder de Goudse bevolking. Wij verzoeken u hiermee met respect om te gaan, nu eens echt naar de Goudse burgers te luisteren en het vertrouwen van de Goudse burger in zijn gemeentebestuur niet verder te schaden.

Hoogachtend,

"...plaats hier de handtekening..."


Het Comité Burgerinitiatief Westergouwe Hhooo!
p/a de secretaris, Bart Been
Wipmolenerf 3
2807 DJ GOUDA
e-mail: burginiwestergouweho@gmail.com
tel. 06 – 250 60 926

Top of Page